Poz 10277. ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000821023) . SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29850/19/94]

W dniu 30.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica UL. TWARDOSŁAWICKA nr domu 37 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 09.12.2019R., REPERTORIUM A NR 4242/2019, NOTARIUSZ RADOSŁAW TELEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ „ARES BRACIA MACIOŁEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA PODSTAWIE ART 562 § 1 I 2, ART. 563 ORAZ ART 575 KSH W SPÓŁKĘ ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „ARES BRACIA MACIOŁEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE Z DNIA 09.12.2019R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA TELEMANA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. G. NARUTOWICZA 9/13 LOK. 109, REPERTORIUM A NR 4236/2019

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firma„ARES BRACIA MACIOŁEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. Numer w rejestrze0000358071
5. Numer REGON100884645
6. Numer NIP7712839300

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIOŁEK
2. ImionaMICHAŁ BENEDYKT
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego25.000 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego25.000 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIOŁEK
2. ImionaMACIEJ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego23.000 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego23.000 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON384085355
4. Numer KRS0000798668
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON384085355
4. Numer KRS0000798668

Rubryka 3. Prokurenci

1

1. NazwiskoMACIOŁEK
2. ImionaMICHAŁ BENEDYKT
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokuryPROKURENT SAMOISTNY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW