Poz 1113307. MCC PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000811710) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34205/19/540]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaMCC PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. OKULICKIEGO nr domu 7/9 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 06.09.2019 R., REPERTORIUM A NR 3964/2019, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARTĄ ŻOŁNIERZAK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY POKORNEJ 2 LOKAL 215 W WARSZAWIE

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘŻYCKI
2. ImionaJAROSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁEŁYK
2. ImionaZBIGNIEW JAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOLC
2. ImionaTOMASZ MAREK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISANIA UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘŻYCKI
2. ImionaJAROSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOLC
2. ImionaTOMASZ MAREK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁEŁYK
2. ImionaZBIGNIEW JAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Rubryka 3. Prokurenci

1

1. NazwiskoTĘŻYCKA
2. ImionaDAGMARA DOMINIKA
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH