Poz 1111273. MEDICAL SERVICES CONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000811561) . SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/27861/19/674]

W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaMEDICAL SERVICES CONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. PANEWNICKA nr domu 24 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-709 poczta KATOWICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ SPORZADZONA DNIA 20.09.2019 R. W KATOWICACH PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM KURZEJĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHORZOWIE PRZY UL. DABROWSKIEGO 58, REP. A NR 6330/2019

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Numer PESEL\REGON241506980
4. Numer KRS0000347125
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej49.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego49.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego49.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON241480097
4. Numer KRS0000347552
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA: CONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCONEXIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON241480097
4. Numer KRS0000347552

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH