Poz 912896. TRES DAMIAN RACZKOWSKI JACEK DOBRYNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA. (0000793405) . SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6353/19/565]

W dniu 19.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

3. Firma, pod którą spółka działaTRES HALINA RACZKOWSKA JACEK DOBRYNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA

3. Firma, pod którą spółka działaTRES DAMIAN RACZKOWSKI JACEK DOBRYNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SWOBODNA nr domu 38 nr lokalu 9 kod pocztowy 15-756 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA

2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SWOBODNA nr domu 38 nr lokalu 10 kod pocztowy 15-756 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki05.07.2019 R. ZMIENIONO PETITUM (OZNACZENIE STRON), § 2, § 3 UST. 1, § 5, § 10 UST. 1, § 16 UST. 3

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKA
2. ImionaHALINA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKI
2. ImionaDAMIAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE