Poz 651699. K.I.D.S. KLUB INNOWATORÓW DZIECIĘCYCH SZPITALI. (0000793389) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45476/19/468]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA
3. NazwaK.I.D.S. KLUB INNOWATORÓW DZIECIĘCYCH SZPITALI
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC EUROPEJSKI nr domu 1 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu06.06.2019 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1. Nazwa organuMINISTER ZDROWIA

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W ZAKRESIE ROZPORZĄDZENIA MAJĄTKIEM FUNDACJI LUB ZACIĄGANIA PRZEZ FUNDACJĘ ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTY 50.000,00 ZŁ, FUNDACJĘ REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI W SPRAWACH O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ JEDNORAZOWO KWOTY 50.000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI, PRZY CZYM ZAWSZE WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI LUB WICEPREZESA ZARZĄDU FUNDACJI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKUTOWSKA CYGANOWSKA
2. ImionaPATRYCJA DOMINIKA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDOLF
2. ImionaTOMASZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITEK KUŚMIDER
2. ImionaDAGMARA ANNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1. Nazwa organuRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOSZAJSKI
2. ImionaPIOTR ZBIGNIEW
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARUSZEWSKI
2. ImionaBOHDAN JAROSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGDAŁ
2. ImionaMAREK KAZIMIERZ
3. Numer PESEL\REGON***********

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŻÓG
2. ImionaIRENA WŁADYSŁAWA
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB CHORYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI, POPRZEZ DĄŻENIE DO POPRAWY FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK I INSTYTUCJI, KTÓRYCH ZADANIEM JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I RATOWANIA ŻYCIA, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTYTUTU "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" , POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU KOMFORTU LECZENIA DLA PACJENTÓW I RODZICÓW PACJENTÓW ORAZ KOMFORTU PRACY PERSONELU, WSPIERANIU PROCESÓW MODERNIZACI INFRASTRUKTURY I FUNKCJONALNOŚCI TYCH PLACÓWEK I INSTYTUCJI, JAK RÓWNIEŻ NA PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I WSPIERANIU ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO WE WSKAZANYM OBSZARZE.