Poz 651570. KONSTRUKCJE STALOWE PLUS MIELKE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000793570) . SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/17597/19/733]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaKONSTRUKCJE STALOWE PLUS MIELKE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WILCZAK nr domu 49 kod pocztowy 61-623 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2019 R., REP. A NR 1098/2019 PRZED NOTARIUSZEM BOGNĄ GRUCHOT, KANCELARIA NOTARIALNA W OBORNIKACH

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELKE
2. ImionaMAGDALENA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPLIN
2. ImionaPIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELKE
2. ImionaMAGDALENA
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ