Poz 611738. FUNDACJA CENTRUM BADAŃ EPOKI ŻELAZA. (0000793429) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38762/19/52]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA
3. NazwaFUNDACJA CENTRUM BADAŃ EPOKI ŻELAZA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RUKOLI nr domu 16 kod pocztowy 02-995 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu19.03.2019 R. 16.05.2019 R. ZMIANA: § 1 UST. 4 (ZOSTAŁ USUNIĘTY); § 4 UST. 4; § 4 UST. 4; § 4 UST. 4 PKT C); § 8; § 10.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1. Nazwa organuMINISTER DS. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI
2. Sposób reprezentacji podmiotuDLA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI
2. ImionaMARCIN KONRAD
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIECKI
2. ImionaMACIEJ MICHAŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1. Nazwa organuRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKA
2. ImionaMONIKA
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI
2. ImionaMARCIN KONRAD
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 42 Z SZKOŁY WYŻSZE

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy91 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1. Cel działania organizacji- INICJOWANIE, PROWADZENIE ORAZ WSPIERANIE BADAŃ NAUKOWYCH W CELU POZNANIA PRZEMIAN KULTUROWYCH ZACHODZĄCYCH NA OBSZARACH EUROPY W OKRESIE PRA- I PROTOHISTORYCZNYM, A SZCZEGÓLNOŚCI ZMIAN OSADNICZYCH ZACHODZĄCYCH NA PÓŁNOC OD KARPAT I SUDETÓW W EPOCE ŻELAZA, TO JEST OD VIII WIEKU PRZED CHRYSTUSEM DO CZASÓW NOWOŻYTNYCH; - UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAŃ FUNDACJI ORAZ ZBIEŻNYCH Z CELAMI FUNDACJI; - INICJOWANIE, PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W CELU WŁAŚCIWEJ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; - INICJOWANIE, WSPIERANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU KONSERWACJĘ, REWALORYZACJĘ I REWITALIZACJĘ DÓBR KULTURY I TRADYCJI; - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W CELU WZBUDZANIA I ROZWIJANIA W OPINII PUBLICZNEJ ŚWIADOMOŚCI O WARTOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ARCHEOLOGICZNEGO, DLA ZROZUMIENIA PRZESZŁOŚCI; - PROMOWANIE PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO WYNIKÓW BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH I HISTORYCZNYCH ORAZ ZNACZĄCYCH PRZEDMIOTÓW WŁASNEGO DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSPIERANIE PUBLICZNEJ EKSPOZYCJI WYBRANYCH OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH; - BUDOWANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ ORAZ ROZWÓJ TURYSTYKI LOKALNEJ ZWIĄZANYCH Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM; - WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI NAUKOWYMI, NAUKOWO-BADAWCZYMI W KRAJU I ZAGRANICĄ; - UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O CELACH I DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI; - GROMADZENIE FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH, DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, EDUKACYJNEJ, KULTURALNEJ I WYSTAWIENNICZEJ ORAZ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I NAUKOWO-TECHNICZNEJ FUNDACJI Z OSOBAMI TRZECIMI W KRAJU I ZAGRANICĄ.