Poz 611565. DD LEGAL DĘBSKA, DOMAŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000793407) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23742/19/48]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaDD LEGAL DĘBSKA, DOMAŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO nr domu 9A nr lokalu 7 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.06.2019 R., REP. A NR 502/2019, NOTARIUSZ ALEKSANDRA PRZERWA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKA
2. ImionaEMILIA MARIA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI
2. ImionaŁUKASZ PIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYK
2. ImionaKAMIL ROLAND
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE DO KWOTY CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 PLN, POWYŻEJ TEJ KWOTY DWAJ KOMPLEMENTARIUSZE ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI JEST JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ. JEŻELI USTANOWIONY ZOSTAŁ PROKURENT, UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z KOMPLEMENTARIUSZEM.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKA
2. ImionaEMILIA MARIA
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI
2. ImionaŁUKASZ PIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 42 Z SZKOŁY WYŻSZE

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ