Poz 611562. TRES HALINA RACZKOWSKA JACEK DOBRYNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA. (0000793405) . SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5231/19/949]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
2. Numer REGON\NIPREGON 368082547 NIP 5423281776
3. Firma, pod którą spółka działaTRES HALINA RACZKOWSKA JACEK DOBRYNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SWOBODNA nr domu 38 nr lokalu 9 kod pocztowy 15-756 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki04.06.2019 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/06/2019 Z DNIA 4 CZERWCA 2019 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ TRES SPÓŁKA CYWILNA HALINA RACZKOWSKA JACEK DOBRYNIEWSKI W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ DOSTOSOWANIA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DO PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH WSPÓLNICY: 1) HALINA RACZKOWSKA 2) JACEK DOBRYNIEWSKI

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firmaTRES SPÓŁKA CYWILNA HALINA RACZKOWSKA JACEK DOBRYNIEWSKI,
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS
5. Numer REGON368082547
6. Numer NIP5423281776

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYNIEWSKI
2. ImionaJACEK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKA
2. ImionaHALINA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRYNIEWSKI
2. ImionaJACEK
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKA
2. ImionaHALINA
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH