Poz 533293. SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TRADYCJA" . (0000790946) . SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12085/19/750]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TRADYCJA"
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina SIEDLEC miejscowość GRÓJEC MAŁY
2. Adresmiejscowość GRÓJEC MAŁY nr domu 10 kod pocztowy 64-214 poczta CHOBIENICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu04.04.2019R. - UCHWALONO STATUT.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. NazwiskoADAMCZAK
2. ImionaWALDEMAR JAN
3. Numer PESEL***********
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

2

1. NazwiskoTOBYS
2. ImionaTADEUSZ
3. Numer PESEL***********
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH