Poz 378816. PERFECT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. (0000789636) . SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/8284/19/970]

W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
3. Firma, pod którą spółka działaPERFECT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. BUKOWA nr domu 13 kod pocztowy 41-700 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki03.06.2019 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEPIOŁO
2. ImionaPAWEŁ ADAM
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIUK
2. ImionaMICHAŁ PIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALECZNY
2. ImionaARTUR MARIUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERFECT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON383437390
4. Numer KRS0000787665

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEPIOŁO
2. ImionaPAWEŁ ADAM
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIUK
2. ImionaMICHAŁ PIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALECZNY
2. ImionaARTUR MARIUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERFECT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON383437390
4. Numer KRS0000787665

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 51 Z PRODUKCJA CEMENTU

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH