Poz 340731. LEGUM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000785853) . SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12579/19/538]

W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Numer REGON\NIPREGON 382990877 NIP 6443548467
3. Firma, pod którą spółka działaLEGUM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica UL. 3 MAJA nr domu 27 nr lokalu 51 kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki07.03.2019R., REPERTORIUM A NR 722/2019, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OLEJARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU UL. MODRZEJOWSKA 22 LOK. 2

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASKAWIEC
2. ImionaBARTOSZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEKIELI
2. ImionaJUSTYNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASKAWIEC
2. ImionaBARTOSZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEKIELI
2. ImionaJUSTYNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK