Poz 269946. CLEANBŁYSK DAWID DUBAJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. (0000784702) . SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10594/19/33]

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
3. Firma, pod którą spółka działaCLEANBŁYSK DAWID DUBAJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica UL. REYMONTA nr domu 15 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki4 KWIECIEŃ 2019 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBAJ
2. ImionaDAWID
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZEK
2. ImionaMIROSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBAJ
2. ImionaDAWID
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZEK
2. ImionaMIROSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********

Rubryka 3. Prokurenci

1

1. NazwiskoLAPPE
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 09 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE