Poz 114008. POLGRYS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000512408) . SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2014.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/9985/14/134]

W dniu 05.06.2014 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaPOLGRYS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica DOMINIKAŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 35-041 poczta RZESZÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółkiDNIA 05.02.2014 R. NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI, BOGDAN CZERWONKA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE UL. ZAMKOWA 9, REP. A NR 1065/2014

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERENC
2. ImionaZBIGNIEW WŁADYSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ
2. ImionaVIOLETTA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFERENC
2. ImionaZBIGNIEW WŁADYSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ
2. ImionaVIOLETTA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Rubryka 3. Prokurenci

1

1. NazwiskoWÓJTOWICZ
2. ImionaBOGUSŁAW
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

3

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

4

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

5

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

6

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

7

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

8

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

9

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

10

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

11

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

12

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

13

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

14

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

15

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

16

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

17

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

18

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

19

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

20

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

21

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW

22

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU

23

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

24

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

25

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA

26

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

27

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

28

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

29

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

30

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

31

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

32

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

33

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

34

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

35

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

36

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

37

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

38

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

39

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 31 Z TYNKOWANIE

40

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

41

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

42

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

43

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

44

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH

45

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

46

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

47

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

48

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

49

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

50

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI